Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi parduotuve internete www.skaniospuokstes.lt sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. skaniospuokstes.lt parduotuvėje prekių prekybą vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia Renatos Sudintaitės Individuali veikla, registracijos adresas: Barškių g. 30, Klaipėda.

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis skaniospuokstes.lt parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti skaniospuokstes.lt parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia skaniospuokstes.lt parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu) ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo skaniospuokstes.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių skaniospuokstes.lt parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant skaniospuokstes.lt parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pardavėjas, atsižvelgdamas į skaniospuokstes.lt parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti užsakymų ir registruotų Pirkėjų skaičių.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi skaniospuokstes.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti parduotuvės vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.11. Siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Tarpininkas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.


2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis skaniospuokstes.lt parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, gali užsiregistruoti parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą arba naudotis be registracijos.  Registracijos anketoje taip pat perkant ir be registracijos  privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, telefono numerį.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie skaniospuokstes.lt parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei skaniospuokstes.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie parduotuvės sistemos. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie skaniospuokstes.lt parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi skaniospuokstes.lt parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais) arba ne jaunesnis nei 20 m., vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis skaniospuokstes.lt parduotuvės paslaugomis.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

 

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos skaniospuokstes.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.3.  "PAYSERA" yra vienas iš mokėjimo būdų, kurio pagalba yra atliekami mokėjimai už internetinės parduotuvės suteikiamas paslaugas. Mokėjimo paslaugų teikėjo veiklą ir atsakomybė reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie įpareigoja mokėjimo iniciavimo paslaugos teikėją užtikrinti Klientų duomenų saugumą. Skaniospuokstes.lt parduotuvė be išankstinio pranešimo turi teisę keisti elektroninės bankininkystės sistemą arba mokėjimo iniciavimo paslaugos teikėją.

3.4. Apmokėjimas grynaisiais pinigais – tai atsiskaitymas už prekes atsiimant užsakymą. Pirkėjui raštu patvirtinus grynųjų pinigų perdavimo faktą, Pirkėjas vėliau nebegali reikšti pretenzijų dėl grąžos dydžio.

3.5. Sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo arba atsiimant užsakymą.


4. Prekių pristatymas

4.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių skaniospuokstes.lt parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti.

4.2. Pirkėjas atsiima prekes jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių atsiėmimas gali nepavykti arba vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių atsiėmimo klausimus.

4.3. Visais atvejais Tarpininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių atsiėmimo pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjas atsiimti neatvyko.

4.4. Prekės Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo prekės perdavimo – priėmimo dokumentą, kad prekė įteikta, prekė jam tinka, pretenzijų neturi.

 

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų skaniospuokstes.lt parduotuvėje internete parduodamų prekių aprašymai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

5.2. Visos prekės yra rankų darbo ir numato autorinį darbą, todėl gali truputį skirtis nuo pavaizduotų nuotraukose nesikeičiant bendram vaizdui. Gali skirtis pakavimo popieriaus spalva, dekoracijos ir dėžutės modelis, priklausomai nuo tiekėjų. Pasiliekame sau teisę puokštės produktus (kurių nėra pas tiekėjus ar nesant prekyboje) pakeisti į kitus, nekeičiant puokštės piniginės ir estetinės vertės.

5.3. Pardavėjas yra atsakingas už skaniospuokstes.lt internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.5. Remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas. Pardavėjas įsipareigoja tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Valgomos puokštės yra negrąžinamos.

6.2. Galimas tik užsakymo atšaukimas. Užsakymą galima atšaukti prieš 3 darbo dienas iki atsiėmimo dienos, informavus mus tik el.paštu: info@skaniospuokstes.lt. Užsakymo atšaukime būtina nurodyti užsakymo numerį. Praėjus atšaukimo laikui, negarantuojame pinigų grąžinimo. Jei atšauksite užsakymą, mes grąžinsime 90% užsakymo vertės.

6.3. Pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

 

7. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (info@skaniospuokstes.lt) ar telefonu (862820700).

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.